نکاتی در باره سهم الارث

به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش ارث گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. بعبارتی دیگر، ارث مال یا حقی است که پس از مرگ شخص بهه باز ماندگانش می رسد و انتقال قهری(اجباری) حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی می باشد.

چند نکته:

  • ارث به دو بصور10ت به بازماندگان می رسد: سبب و نسب
  • اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

– پدر و مادر و فرزند و فرزند فرزند (نوه).

– اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آنها.

– عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها.

  • از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین (زن وشوهر) است که در حین فوت دیگري زنده باشد .
  • اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم(فوت به دلیل خرابب شدن بنا و زیرآوار ماندن) واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند .بنابراین اشخاصی که بین آنها رابطه توارث می باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگري از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگري ارث می برد.
  • شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر جنینی باشد در صوتی ارث میبرد که نطفه ي او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .
  •  شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. بنابراین در نکاح موقت هیچ ارثی به زن نمی رسد. برای اطلاعات بیشتر سهم الارث را ببینید.
  • اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی طلاق دهد و شوهر در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال…. جونم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *