در صورتی که زوج بدون هیچ دلیل موجهی تصمیم به طلاق بگیرد چه حقوقی برای زوجه متصور خواهد بود؟

در قبل از سال 1372 هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شاهد مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد. اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانیت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد و متعاقب آن سبب بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت.

 

قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است.

صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود. به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید.

یکی از نکات حائز اهمیت در زمانی که طلاق از طرف زوج صورت میگیرد اگر درخواست طلاق مربوط به سوء رفتار زوجه نباشد در این صورت زوج نصف اموالی که بعد از عقد نکاح حاصل شده طبق دستور دادگاه به زوجه تعلق میگیرد.

در مورد طلاق از جانب زوج باید گفت صرف مراجعه زوج به دادگاه و حاضر و مهیا بودن بودن تشریفات رسیدگی موجب نخواهد شد که دادگاه در همان جلسه اقدام به دادن رای نماید بلکه حداقل زمان لازم بر ای سیر این مسیر مدت 6 ماه خواهد بود.

همانطور که از ظاهر ماده 1133 پیداست زوج در هر زمانی حتی بدون در دست داشتن دلایل موجه میتواند اقدام به درخواست طلاق نماید. (در حالی که اگر طلاق بخواهد از جانب زوجه واقع شود نیاز به اثبات یکسری موارد مطرحه در قانون خواهد داشت که در قسمت مربوط به طلاق از جانب زوجه توضیح داده شد.)

در صورتی که زوج بدون هیچ دلیل موجهی تصمیم به طلاق بگیرد چه حقوقی برای زوجه متصور خواهد بود؟

مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زناشویی باید پرداخت شود.
مبلغی به عنوان نحله (اگر دادگاه صلاح بداند) و در صورتیکه میزان مهریه کم باشد به زوجه پرداخت میشود.
نصف اموالی که زوج بعد از ازدواج به دست آورده به زوجه داده میشود.

حال اگر زوج دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد آیا در این حالت نیز حقوق زن پابرجا خواهد بود؟

نفقه، مهریه و اجرت المثل باید پرداخت شود و وجود دلیل موجه این سه حق مالی را از زن سلب نخواهد کرد. منظور از اجرت المثل مبلغی است که کارشناس آن را با توجه به مدت ازدواج و وضعیت زن و مرد محاسبه خواهد کرد که در مبحث اجرت المثل به تفصیل راجع به آن توضیح داده شده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *