از نظر قانون چه کسی غاصب است؟

غصب درلغت به معنای گرفتن چیزی از روی ظلم است بعبارتی دیگر تسلط جابرانه بر مال یا حق دیگری. اما غصب در اصطلاح حقوقی عبارتست از استیلا بر حق غیر به نحو عدوان.

از دید اسلام:

 1. غصب حرام است.

۲.موجب ضمان است، یعنی اینکه انسان هر تصرفی که در مال غصبی بکند حرام است و باید از عهده خسارات وارده یا جبران عمل خود برآید. بعنوان مثال وضو با آب غصبی یا نماز یا لباس غصبی یا محل غصبی باطل است.

میتوانید برای مشاوره وکیل ملکی را ببینید.

تعریف واژگان غصب:

غصب کننده را غاصب

مال غصب شده را مغضوب

مالک آن را مغصوبٌ منه می‌نامند.

چند نکته:

 • مورد غصب ممكن است عين، منفعت، حق و يا تركيبي از اين امور باشد.
 • هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
 • اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر آن گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
 • غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگري رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
 • هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
 • اگر در نتیجه ي عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه ي قیمت زیادي را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق بهه خودغاصب است.
 • غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. البته اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد .
 • مالک می تواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدي که بخواهد مطالبه کند.
 • به طور کلی ضمان بر عهده ي کسی است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
 • اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ(به مقداری که دریافت کرده است) به غاصبین دیگر ندارد.
 • اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن فرد نیز ضامن است و مالک میتواند براساس مقررات قانونی به هر یک از بایع و مشتري رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *